இஸ்லாமிய அகராதி > உ வார்த்தைகள்

சகோதரர் உமர் (ஈஸா குர்-ஆன்)

பார்க்க: ஈஸா குர்-ஆன் தளம்

குறிப்பு: இந்த பக்கத்தில் இன்னும் சில விவரங்கள்/தொடுப்புக்கள் சேர்க்கப்பட இருக்கிறது. தொடர்ந்து வந்து பாருங்கள்.