answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Hur kan Jesus vara Gud om han inte kan göra något av sig själv?

Här är verserna ifråga:

Joh 5:19
Jesus vände sig till dem och sade: "Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. (Bibeln 2000)

Joh 5:30
Av mig själv kan jag inte göra något
: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. (Bibeln 2000)

Skeptiker använder dessa verser för att hävda att Herren Jesus inte är Gud för att Gud kan självfallet göra allt Själv.  

Till att börja med vill vi klargöra att Kristna tror på En Treenig Gud. Detta innebär att Gud Ett Väsen som existerar i Tre Personer. Dessa Tre Personerna – Fadern, Sonen och Anden – verkar alltid i en perfekt överenskommelse vilket är självklart då De delar samma Väsen.

Låt oss läsa de ovannämnda verserna i sin kontext för att se vad Herren Jesus egentligen menade:

Joh 5:1-6
Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har fem pelargångar, och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom: "Vill du bli frisk?" (Bibeln 2000)

Herren Jesus beger sig från Galileen till Jerusalem. Där finns en man som hade varit sjuk länge och Herren Jesus frågar om han vill bli frisk.

Joh 5:7-13
Den sjuke svarade: "Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. "Jesus sade till honom: "Stig upp, ta din bädd och gå." Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen, och judarna sade till honom som hade blivit botad: "Det är sabbat. Du får inte bära på din bädd." Han svarade: "Den som gjorde mig frisk sade åt mig att ta min bädd och gå." De frågade: "Vem var det som sade åt dig att ta den och gå?" Han som hade botats visste inte vem det var, för Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. (Bibeln 2000)

Herren Jesus botade den sjuke mannen som tog sin bädd och gick därifrån. Detta skedde på sabbaten – vilodagen – och judarna var stränga när det gällde sabbaten. Judarna ifrågasatte mannen som bar på sin bädd och sa att det var förbjudet att göra så på sabbaten. Mannen svarade att Herren Jesus, som han då inte kunde identifiera, hade sagt att han skulle ta bädden och gå iväg från badet.

Joh 5:14-16
Efteråt fann Jesus honom i templet och sade till honom: "Du har blivit frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre." Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Nu började judarna förfölja Jesus, eftersom han hade gjort detta på en sabbat. (Bibeln 2000)

Därefter träffade Herren Jesus mannen som Han hade botat. Nu kunde mannen identifiera Herren Jesus och gick därför och visade den Judiska auktoriteten vem som hade botat honom på sabbaten. Judarna började därför förfölja Herren Jesus.

Joh 5:17-18
Men han sade till dem: "Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag." Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed JÄMSTÄLLDE SIG MED GUD. (Bibeln 2000)

Herren Jesus förklarade för judarna att Gud Fadern – som står över sabbaten – verkar på sabbaten och därför verkar även Han på sabbaten. Herren Jesus hävdar alltså att även Han, liksom Gud Fader, står över sabbaten. Detta är något som endast Gud kan hävda. Detta gjorde judarna vansinniga. Se även följande text som visar att Herren Jesus gjorde anspråk på stå över sabbaten och därmed gjorde anspråk på att vara Gud:

Matt 12:6-8
Men jag säger er: här finns det som är större än templet. Om ni förstod vad som menas med Barmhärtighet vill jag se och inte offer, så skulle ni inte döma oskyldiga. Ty Människosonen är herre över sabbaten." (Bibeln 2000)

Herren Jesus säger att Han är Herre över sabbaten. Detta är något som bara Gud kan säga då sabbaten tillhör Gud:

3 Mos 23:3
Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila för helig sammankomst, och då får ni inte utföra något arbete. Det är en Herrens sabbat, var ni än bor. (Bibeln 2000)

Vi går vidare. Nu kommer vi till den versen som verkar antyda att Herren Jesus inte är Gud:

Joh 5:19-21
Jesus vände sig till dem och sade: "Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och ännu större gärningar skall han visa honom, så att ni kommer att häpna. Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt VEM HAN VILL. (Bibeln 2000)

När vi har läst kontexten förstår vi att Herren Jesus inte alls förnekar Hans Gudomlighet, utan bekräftar den perfekta överenskommelsen i den Heliga Treenigheten. Alltså, just för att Sonen och Fadern delar samma Väsen kommer deras viljor att vara enade. Det är detta som Herren Jesus vill betona när Han säger att Han inte kan göra något på egen hand.

Notera även att Herren Jesus säger att det Fadern gör det gör också Sonen. Det hade varit konstigt om Herren Jesus skulle säga att Han inte gör det som Fadern gör, för i sådana fall skulle det inte råda en perfekt överenskommelse i den Heliga Treenigheten.

Notera även att Herren Jesus säger att Han kan ge liv åt vem Han vill, vilket påvisar att Han har Gudomlig auktoritet och egen vilja, men som alltid är samordnad med Gud Faderns vilja.

Låt oss fortsätta att läsa vad Johannes skriver i hans femte kapitel:

Joh 5:22-24
Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen LIKSOM de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern
, som har sänt honom. Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. (Bibeln 2000)

Herren Jesus säger att man ska ära Honom precis som man ärar Fadern, vilket betonar Hans jämlikhet med Fadern.

Notera även att Herren Jesus säger att Fadern har överlåtit domen åt Sonen. Detta bestyrker att Sonen och Fadern existerar i en perfekt överenskommelse och därför kan Fadern överlåta domen åt Sonen för att Sonen kommer alltid att handla som Fadern. Att Fadern har överlåtit domen till Sonen ger ytterligare bevis på att Herren Jesus är Gud. Gud skulle inte överlåta domen till någon annan än Sig Själv:

Ps 7:12
Gud är en rättvis domare
, en Gud som alltid kan vredgas. (Bibeln 2000)

Job 21:22
Kan någon undervisa Gud, han som är domare över de höga? (Bibeln 2000)

Ps 50:4-6
Han kallar på himlen därovan, kallar på jorden, för att döma sitt folk: Samla inför mig mina trogna som sluter förbund med mig genom offer. Himlen förkunnar hans rättfärdighet. Gud är den som dömer. (Bibeln 2000)

Vissa invänder att Gud även utsåg domare som skulle döma mellan Israels folk på gammal testamentarisk tid:

5 Mos 17:8-9
Om det blir för svårt för dig att döma i dråpmål, egendomsmål eller misshandelsmål, vid rättsfall i dina städer, skall du bege dig upp till den plats som Herren, din Gud, skall välja ut och vända dig till de levitiska prästerna och till den domare som då kommer att finnas där. Du skall fråga dem, och de skall meddela dig domslutet. (Bibeln 2000)

Invändaren tror sig ha förklarat bort det faktum att Herren Jesus gör anspråk på att vara Gud när Han säger att Han ska döma. Till skillnad från Gamla Testamentets domare har Herren Jesus befogenhet att döma på domedagen:

Apg 10:42
Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. (Bibeln 2000)

2 Kor 5:10
Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol
, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont. (Bibeln 2000)

2 Tim 4:1
Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. (Bibeln 2000)

Vi går vidare:

Joh 5:25-29
Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen. (Bibeln 2000)

Herren Jesus säger att dem som hör Hans röst kommer ha evigt liv och alla dem som ligger i sina gravar ska höra Herren Jesus röst och gå ur dem. Detta är något som endast Gud kan säga:

5 Mos 32:39
Vet att jag är Gud, jag och ingen annan. Det är jag som ger död och liv, jag som sårar och läker, ingen kan rycka något ur min hand. (Bibeln 2000)

1 Sam 2:6
Herren dödar och ger liv, leder ner i dödsriket och räddar därifrån. (Bibeln 2000)

Hes 37:12-13
Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren Gud: Jag skall öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk, och föra er hem till Israels land. När jag öppnar era gravar och hämtar upp er ur dem, mitt folk, då skall ni inse att jag är Herren. (Bibeln 2000)

Vi går vidare till Herren Jesus upprepning på att Han inte kan göra någonting ensam:

Joh 5:30
Av mig själv kan jag inte göra något
: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. (Bibeln 2000)

Vi har nu förstått att det råder en perfekt överenskommelse inom den Heliga Treenigheten. Just därför säger Herren Jesus att Han inte gör något av Sig Själv, utan alltid i enlighet med Fadern. Om Herren Jesus skulle göra någon som inte är i enlighet med Faderns vilja då skulle detta betyda att Herren Jesus inte delar samma Väsen som Gud Fadern.

Team Sverige,
Kontakta oss