answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Var Jesus verksam på gammal testamentarisk tid?

Herren Jesus fick Sin mänskliga kropp/natur av Jungfru Maria i samband med Hans kommande till jorden – i syfte att frälsa mänskligheten – för omkring 2000 år sedan. Herren Jesus har dock existerat i Sin Gudomliga natur i all tid.

Vi kan faktiskt läsa om Herren Jesus på många ställen i Gamla Testamentet, men då identifieras Herren Jesus som Herrens Ängel. Det hebreiska ordet för ängel är malak som egentligen betyder att vara utsänd. Denne utsände kan vidare vara en profet, lärare, kung eller Gud Själv. Se vad Strongs lexikon skriver om det hebreiska ordet malak:

H4397 - malak
From an unused root meaning to despatch as a deputy; a messenger; specifically of God, that is, an angel (also a prophet, priest or teacher): - ambassador, angel, king, messenger. Länk

Malak behöver alltså inte refererar till en skapad ängel. Herrens Ängel betyder med andra ord Herrens Utsände, vilket i Gamla Testamentet refererar till Herren Jesus. Låt oss nu studera ett par texter i Gamla Testamentet för att påvisa att Herren Ängel/Utsände är Herren Jesus.

I följande text läser vi att Herren Utsände uppenbarar Sig för Hagar som var Saras (Abrahams fru) slavflicka:

1 Mos 16:5-13
Abrams hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar, och en dag sade Saraj till Abram: "Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne." Abram samtyckte, och så tog Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abram hade då bott tio år i Kanaan. Abram låg med Hagar, och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sade Saraj till Abram: "Denna skymf är ditt fel! Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig!" Abram svarade Saraj: "Du bestämmer själv över din slavflicka - gör vad du vill med henne!" Saraj bestraffade henne, men då rymde hon. Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till Shur. "Hagar", sade han, "Sarajs slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg?" Hon svarade: "Jag har rymt från min matmor Saraj." Då sade han till henne: "Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne." Och Herrens ängel sade: "Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem." Herrens ängel sade till henne: "Du är havande och skall föda en son, och du skall ge honom namnet Ismael, ty Herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa skall han vara, han skall slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder skall han bo." Hagar gav Herren (Yahweh), som hade talat till henne, ett namn: "Du är Seendets GUD." Ty hon tänkte: "Har jag verkligen sett GUD och förblivit vid liv?" (Bibeln 2000)

Skriften säger att Hagar talade med Herrens Ängel/Utsände (Jesus Kristus) och identifierade Honom som Gud. Notera en mycket viktig sak. Herrens Utsände måste givetvis, vilket namnet – Herrens Utsände – tydligt demonstrerar, vara utsänd från Gud. Detta betyder att Gud har en Utsände som också identifieras som Gud. Med andra ord kallar Skriften två skiljda Personer – Sändaren och Utsändaren – för Gud. Samtidigt säger den Heliga Bibeln att Gud är En:

5 Mos 6:4
Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. (Bibeln 2000)

Detta är exakt vad Kristna tror på, nämligen att Fadern – som är Gud – sände Sonen (Herren Jesus) – som också är Gud – men dessa är inte två olika gudar utan En Gud då de delar samma Väsen! Detta är alltså precis vad ovannämnda data från Gamla Testamentet har visat.

Den Heliga Bibeln säger vidare att ingen människa har någonsin sätt Gud Fadern (2 Mos 33:20; Joh 1:18; 6:46; 1 Joh 4:12; 1 Tim 6:13-16). Detta tydliggör att Hagar såg Gud Sonen, vilket även Abraham gjorde:  

1 Mos 17:1-8
När Abram var 99 år UPPENBARADE sig Herren (Yahweh) för honom och sade: "Jag är Gud den Väldige. Håll dig alltid till mig och var oförvitlig. Jag skall instifta ett förbund mellan mig och dig och göra din ätt övermåttan talrik." Då föll Abram ner på sitt ansikte, och Gud sade till honom: "Detta är mitt förbund med dig: du skall bli fader till många folk. Därför skall du inte längre heta Abram: ditt namn skall vara Abraham, ty jag skall låta dig bli fader till många folk. Jag skall göra dig övermåttan fruktsam, och folk och kungar skall utgå från dig. Jag skall upprätthålla mitt förbund, förbundet mellan mig och dig och dina ättlingar i släktled efter släktled, ett evigt förbund: jag skall vara DIN GUD och DINA ÄTTLINGAR GUD. Jag skall ge dig och dina ättlingar det land där du nu bor som främling, hela Kanaan, som egendom för all framtid. Och jag skall vara DERAS GUD." (Bibeln 2000)

Herren Jesus uppenbarade Sig för Abraham och inrättar ett förbund med honom. Herren Jesus äger även att Han är Gud den Väldige, Abrahams Gud och Abrahams ättlingars Gud!

Även profeten Jesaja såg Herren Jesus:

Jes 6:1-10
Det år då kung Ussia dog
SÅG JAG HERREN. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra: Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen, och templet fylldes av rök. Jag sade: Ve mig! Jag är förlorad, ty jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ÖGON HAR SETT Konungen, Herren Sebaot.  En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det vidrörde han min mun och sade: "När detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad." Och jag hörde Herrens röst. Han sade: "Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?" Jag svarade: "Jag, sänd mig!" Då sade han: "Gå och säg till detta folk: Ni skall höra men ingenting förstå, ni skall se men ingenting fatta.? Förstocka detta folk, täpp till deras öron, täck för deras ögon, så att de ingenting ser, ingenting hör, ingenting förstår och inte vänder om och blir botade." (Bibeln 2000)

Lärjungen Johannes konstaterar att profeten Jesaja verkligen såg Herren Jesus:

Joh 12:37-41
Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom, ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats?  De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. (Bibeln 2000)

Se även följande verser som säger att det var Herrens Ängel/Utsände som ledde israeliterna ur slaveriet i Egypten:

2 Mos 14:19-20
Guds ÄNGEL, som hade gått framför israeliternas här
, flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnpelaren som gick framför dem flyttade sig och tog plats bakom dem, så att den kom mellan egypternas här och israeliternas. Mörkret föll, och hela natten gick utan att härarna fick känning med varandra. (Bibeln 2000)

Se även:

4 Mos 20:16
När vi åkallade Herren hörde han våra rop; han sände en ÄNGEL och förde oss ut ur Egypten. Nu befinner vi oss i Kadesh vid gränsen till ditt område.

Skriften bekräftar att denna Ängel/Utsände var Herren Jesus:

1 Kor 10:1-4
Jag vill att ni skall ha kunskap om detta, bröder: våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat, och alla drack de samma andliga dryck, de drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan VAR KRISTUS. (Bibeln 2000)

Herren Jesus verkade och uppenbarade Sig för folk under gammal testamentarisk tid och även Gamla Testamentet identifierar Honom som Gud.

Följande texter från Nya Testamentet säger – precis som Gamla Testamentet – att Herren Jesus är Gud:

Joh 1:1, 14
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var GudOch Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. (Bibeln 2000)

Joh 20:28-29
Då svarade Tomas: "Min Herre och min Gud." Jesus sade till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror." (Bibeln 2000)

Tit 2:11-13
Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. (Bibeln 2000)

2 Pet 1:1
Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten hos vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. (Bibeln 2000)

Rom 9:4-5
De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet, amen. (Bibeln 2000)

Följande texter från Nya Testamentet säger – precis som Gamla Testamentet – att Gud Fadern sände Herren Jesus:

Joh 3:16-17
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. (Bibeln 2000)

Joh 6:38
Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. (Bibeln 2000)

Joh 8:42 
Jesus svarade: "Om Gud vore er fader skulle ni älska mig, ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. (Bibeln 2000)

Joh 16:26-28
Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern. (Bibeln 2000)

Team Sverige,
Kontakta oss