answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Hur kan ni säga att Jesus är Gud när han själv förnekade det?

Här är versen som muslimen åkallar för att argumentera att Herren Jesus förnekade Sin Gudomlighet:

Mark 10:18
Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. (Bibeln 2000)

Låt oss läsa Mark 10:18 i kontext för att se vad Herren Jesus verkligen menade:

Mark 10:17-23
När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor." - "Mästare", sade mannen, "allt detta har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sade: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: "Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!" (Bibeln 2000)

Om vi endast läser den 18:e versen verkar det som om Herren Jesus indirekt förnekar att Han är Gud. Men om vi läser den direkta kontexten, och därtill tar hänsyn till hela Markus Evangelium, inser vi att det vore oförnuftigt att dra slutsatsen att Herren Jesus förnekar Sin Gudomlighet i Mark 10:18.

Innan vi analyserar Mark 10:17-23 bör vi ha i minne att Markus tidigare har redogjort för en händelse som förmedlar att Herren Jesus vet vad alla människor känner och tänker:

Mark 2:1-11
Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda, och de TÄNKTE FÖR SIG SJÄLV: "Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?" Jesus förstod i sin ande vad DE TÄNKTE och sade till dem: "Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig" och nu talade han till den lame "stig upp, ta din bädd och gå hem." (Bibeln 2000)

Herren Jesus säger alltså till en lam man att hans synder är förlåtna. I omgivningen fanns några skriftlärda som tänkte för sig själva att Herren Jesus hade hädat för att ingen kan förlåta synder utom Gud. Detta påvisar två saker, nämligen att Herren Jesus förlåter synder och vad folk tänker vilket bara Gud kan.

Låt oss med detta i minne analysera Herren Jesus möte med den rike mannen i Markus 10:e kapitel.

Den rike manen var självgod och upphöjde sig själv. Han påstod att han had hållit de tio budorden sedan han var ung (Mark 10:19-20) när Skriften säger att ingen kan det (Ps 14:1-3; 53:1-3; Rom 3:10). Mannens självgodhet uppenbaras mer när Herren Jesus säger att den rike mannen ska följa Honom. Mannen mörknades och gick bedrövatd bort därifrån, för han ägde mycket (Mark 10:21-22). Detta visar ytterligare att mannen ljög om att han höll alla budord, för att det första budordet är att man inte ska ha andra gudar vid sidan om Gud (2 Mos 20:3). Ändå valde mannen att sätta sin förmögenhet före Gud. Detta visar alltså att den rike mannen inte ens följde det första budet. Herren Jesus – som vet vad alla människor tänker (Mark 2:8) – är medveten om mannens självgodhet redan innan mannen själv öppnar sin mun. Därför säger Herren Jesus att ingen är god utom Gud för att på ett retoriskt sätt få den rike mannen att ifrågasätta sin egen självgodhet.

Vidare läser vi att den rike mannen faller på knä för Herren Jesus, kallar Honom gode mästare, och ber Honom om råd (Mark 10:17). Herren Jesus som vet den rike mannens intentioner vet att mannen inte alls skulle lyssna till den han kallar för gode mästare. Därför frågar Herren Jesus varför mannen kallar honom god.

Denna text visar inte att Herren Jesus förnekar Sin Gudomlighet. Utan texten bevisar att den rike mannen var självgod och kallade Herren Jesus för gode mästare fastän han inte skulle lyssna till Honom. Därför ställer Herren Jesus en retorisk fråga: Varför kallar du mig god? och befäster en absolut sanning: Ingen är god utom Gud!

Team Sverige,
Kontakta oss