answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Vad säger Islam om våld mot kvinnor

I följande artikel kommer vi att titta närmare på en mycket otäck vers i koranen, nämligen en vers som ger muslimska män rätt att slå sina fruar. Här följer den versen:

4:34
Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna, och GUD har begåvat dem med vissa egenskaper och gjort dem ansvariga för uppehället. De rättfärdiga kvinnorna kommer med glädje att acceptera detta arrangemang eftersom det är GUDs budord, och hedra sina makar i deras frånvaro. Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) SLÅ DEM. Om de lyder er får ni inte överträda mot dem. GUD är Den Högsta, Ojämförlig. (Khalifa)

Versen säger att män har ansvar för kvinnor. Vidare ger den islamistiska guden Allah två anledningar till varför männen har ansvaret över kvinnor:

1. Det manliga könet är överlägsen det kvinnliga könet.
2. Det manliga könet försörjer för det kvinnliga könet.

Versen säger vidare att en kvinna ska vara avhållsam och lyda sin man. Sedan säger den islamistiska guden att de kvinnor som man upplever kommer att bli upproriska ska man tillrättavisa och varna med ord, överge de från sängkammaren (avstå från att ha sexuell relation med de) och slå dem.

Låt oss vidare titta på den så kallad autentiska islamistiska traditionen (sunnan) för att se hur Muhammed och de tidiga muslimerna behandlade kvinnor.

Följande tradition berättar om en muslimsk man (Rifa'a) och hans fru. Rifa'a skiljde sig från sin fru och hon gifte sig med en annan muslimsk man (Al-Qurazi). En dag kom kvinnan till Aisha och klagade över sin nuvarande man som hade misshandlat henne så hårt att hon hade fått blåmärken på kroppen. Kvinnan går till Muhammed för att klagar över hennes man Al-Qurazi. Aisha (Muhammed fru) visar Muhammed blåmärkena. Så fort Al-Qurazi hade märkt att hans fru hade gått till Muhammed för att klaga beger han sig också dit för att försöka ge skäl för sitt barbariska handlande:

Sahih Bukhari
Volym 7, Bok 72, Nummer 715
Berättad av 'Ikrima: Rifa'a skiljde sig från sin hustru varpå 'Abdur-Rahman bin Az-Zubair Al-Qurazi gifte sig med henne. 'Aisha sa att damen (kom), klädd i en grön slöja (och klagade på hennes man till henne (Aisha) och visade henne ett grönt ställe på hennes skinn orsakad av misshandel). Den var en vana för damer att stötta varandra, så när Allahs apostel kom, sa 'Aisha, "Jag har inte sett någon kvinna lida så mycket som en troende (muslimsk) kvinna. Se! Hennes skin är grönare än hennes kläder!" När 'Abdur-Rahman hörde att hans fru hade gått till Profeten, kom han med sina två söner from en annan hustru. Hon sa, "(Jag svär) vid Allah! Jag har inte gjort något fel mot honom men han är impotent och lika värdelös för mig som denna”, och visade upp en liten bit av hennes plagg, 'Abdur-Rahman sa, "(Jag svär) vid Allah, O Allahs apostel! Hon ljuger! Jag är väldigt stark och kan tillfredställa henne men hon är olydig och vill gå tillbaka till Rifa'a." Allahs apostel sa, till henne, "Om det är din intention, så ska du veta att det är förbjudet för dig att gifta dig igen med Rifa'a innan 'Abdur-Rahman har haft samlag med dig." Sedan såg Profeten de två pojkarna med 'Abdur-Rahman och frågade (honom), "Är dessa dina söner?" 'Abdur-Rahman sa, "Ja." Profeten sa (till kvinnan), "Du påstår det du påstår (dvs. att han är impotent)? Men (jag svär) vid Allah, dessa pojkar liknar honom såsom en tupp liknar en tupp." [vår översättning]

Kvinnan blev alltså misshandlad för att hennes man sa att hon hade varit olydig och anklagat honom för att vara impotent för att få skilja sig från honom och gå tillbaka till sin dåvarande man. Kvinnan blev slagen hårt och fick blåmärken. Mohammed tillrättavisade inte mannen, utan accepterade detta. Vi kan vidare inte avgöra om mannen verkligen var impotent eller inte. Att mannen har två barn behöver inte betyda att han inte var impotent. Han kan mycket väl ha blivit impotent på senare år. Men notera att Al-Qurazi sa att han slog sin fru för att hon var olydig och Muhammed tillrättavisar inte mannen.

Enligt följande hadith blir en kvinna slagen för att hon ber och Muhammed tillrättavisar inte honom:

Sunan Abu Dawud
Bok 13, Nummer 2453
Berättad av Abu Sa'id al-Khudri: En kvinna kom till Profeten (frid_vara_över_honom) medan vi var med honom.

Hon sa: Allahs apostel, min man, Safwan ibn al-Mu'attal, slår mig när jag ber, och han får mig att bryta min fasta när jag fastar, och han utför inte bönen vid gryning tills solen går upp. 

Han frågade Safwan, vem var närvarande, vad gäller det honom sa. Han svarade: Allahs apostel, vad gäller hennes sägelse "han slår mig när jag ber", hon reciterar två koraniska kapitel (under bönen) och jag förbjöd henne (att göra så).

Han (Profeten) sa: Om ett koraniskt kapitel reciteras (under bönen), det räcker för folket.

(Safwan fortsatte:) Vad gäller hennes sägelse "han får mig att bryta min fasta," hon avgudar sin fasta; Jag är ung man, jag kan inte avhålla  mig själv (från samlag).

Allahs apostel (frid_vare_över_honom) sa den dagen: En kvinna får inte fasta utan sin mans tillåtelse.

(Safwan sa:) Vad gäller hennes sägelse att jag inte ber tills solen går upp, vi är folk som tillhör en klass, och vår (uppgift att leverera vatten) är välkänt om oss. Vi vaknar inte tills solen går upp. Han sa: När du vaknar, utför din bön. [vår översättning]

Se även följande hadith där Muhammed ger män tillstånd att slå sina fruar för att de börjar bli upproriska:

Sunan Abu Dawud
Bok 11, Nummer 2141
Berättad av Abdullah ibn Abu Dhubab: Iyas ibn Abdullah ibn Abu Dhubab rapporterade att Allahs apostel (frid_vare_över_honom) sa: Slå inte hustrur (som tror på) Allah, men när Umar kom till Allahs apostel (frid_vare_över_honom) sa han: Kvinnor har blivit upproriska mot sina män, han (Profeten) gav tillstånd att slå dem. Många kvinnor kom då till Allahs apostels familj (frid_vare_över_honom) klagande på sina män. Så Allahs apostel (frid_vare_över_honom) sa: Många kvinnor har har kommit till Muhammeds familj klagande på deras män. Dessa (kvinnor) är inte de bästa bland er. [vår översättning]

Muslimen Ibn Ishaq som skrev den tidigaste biografi om Muhammed – Sirat Rasul Allah – rapporterar att Muhammed sa att man får slå sina fruar och att fruar är fångar som inte har kontroll över sig själva:

"Ni har rättigheter över era hustrur och era hustrur har rättigheter över er. Ni har rätt att de inte bör vanära era sängar och att de inte bör uppträda olämpligt. Om de gör det, tillåter Gud er att sätta dem i separata rum och slå dem men inte med barskhet. Om de avstår från dessa uppträdanden har de rätt till man och kläder med vänlighet. Tillskriv kvinnor befallningar vänligt, för de är era fångar som inte har någon kontroll över sig själva…" [vår översättning] (Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, sid.651)

Enligt följande ahadith behöver inte en man bli tillfrågad om varför han slår sin fru och inte heller stå till svars för det:

Sunan Abu Dawud
Bok 11, Nummer 2142
Berättad av Umar ibn al-Khattab: Profeten (frid_vare_över_honom) sa: En man kommer inte att bli tillfrågad varför han slog sin hustru. [vår översättning]

1986. Ash'ath b. Qais rapporteras ha sagt, En natt arrangerade Umar (må Allah vara nöjd med honom) en fest. När det var midnatt, reste han sig upp och gick mot sin hustru för att slå henne. Jag separerade dem åt. När han gick till sin säng, sa han till mig, O Ash'ath, bevara för mig saker som jag hörde från Allahs budbärare (må Allahs frid och välsignelse vara över honom). (Dessa saker är): En man kommer inte att stå tillsvars för att ha slagit sin hustru och sov inte förrän du har observerat witr bönen. [vår översättning] (Sunan Ibn Majah, vol.3, Book of Marriage, Chapter No. 51: BEATING WOMEN, sid.188)

Se även följande hadith som dock säger att en kvinna har rätt att inte bli slagen på ansiktet:

Sunan Abu Dawud
Bok 2, Nummer 2137
Profeten (frid_vare_över_honom) sa: En hustru har rätt att inte bli slagen på ansiktet. [vår översättning]

Med andra ord är det tillåtet att slå en kvinna vart man vill, utom ansiktet. Det är ingen nyhet att ansiktet är den delen av en muslimsk kvinna som syns, med tanke på att hon bär slöja. Detta förklarar varför en man inte bör slå en kvinna på ansiktet, just för att ansiktet visas offentligt. Notera vidare att denna hadith endast säger att en kvinna har rättighet att inte bli slagen på ansiktet. Detta betyder inte att muslimska män inte slog/slår sina kvinnor på ansiktet. Följande tradition säger att Aisha blev slagen av hennes pappa Abu Bakr på ansiktet så att blod forsade ur hennes mun:

"En gång uppstod det en diskussion mellan Profeten och Hazrat Ayesha, när de fann Hazrat Abu Bakr att vara deras domare. Hazrat Ayesha sa till Profeten: Du pratar bara sannig men prata inte annat än sanning. Hazrat Abu Bakr gav henne omedelbart en smäll att blodet började rinna ut från hennes mun. Sedan sa han: O fiende, kommer han att prata annat än sanning? Sedan tog hon skydd från Profeten." [vår översättning] (Imam Al-Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din, vol.2, sid.36)

Abu Bakr slår sin dotter blodig på ansiktet för att hon bad Muhammed att inte tala annat än sanning. Här följer ännu en hadith som säger att Abu Bakr slog sin dotter Aisha:

Sahih Bukhari
Volym 1, Bok 7, Nummer 330
Berättad av 'Aisha: (Profetens hustru) Vi åkte ut tillsammans med Allahs apostel på en av hans resor tills vi nådde Al-Baida' eller Dhatul-Jaish, då gick mitt halsband sönder (och tappades bort). Allahs apostel stannade där för att leta efter det, och likaså folket med honom. Det fanns inget vatten i denna plats, så folket gick till Abu-Bakr As-Siddiq och sa, "Ser du inte vad 'Aisha har gjort? Hon har låtit Allahs apostel och folket stanna (på en plats) där det inte finns vatten och de har inte vatten med sig." ('Aisha sa) Abu Bakr kom medan Allahs apostel sov med sitt huvud på mina lår, han sa till mig: "Du har hållit kvar Allahs apostel och folket på en plats där de inte finns vatten och de har inte vatten med sig. 

Så han tillrättavisade mig och sa att vad Allah ville att han skulle säga och slog mig på min sida med sin hand. Inget hindrade mig från att röra på mig (på grund av smärtan) utom Allahs apostels position på mitt lår… [vår översättning]

Se även följande hadith som säger att Umar ibn al-Khattab och Abu Baker slog deras döttrar för att dessa bad Muhammed om extra pengar och Muhammed skrattar åt detta:

Sahih Muslim
Bok 9, Nummer 3506
Jabir b. 'Abdullah (må Allah vara nöjd med de) rapporterade: Abu Bakr (må Allah vara nöjd med honom) kom och sökte tillåtelse att se Allahs budbärare (må frid vara över honom). Han fann folk sitta vid hans dörr och ingen av dessa gavs tillstånd (att komma in och se Allahs apostel), men det gavs Abu Bakr och han gick in. Sedan kom 'Umar och han sökte tillåtelse och det gavs honom, och han fann Allahs apostel (må frid vara over honom) sittande ledsen och tyst med sina hustrur kring honom. Han (Hadrat 'Umar) sa: Jag ska säga något som kommer att få den Heliga Profeten (må frid vara över honom) att skratta, han sa: Allahs budbärare, jag önskar att du hade sett (behandlingen som utövades på) Khadijas dotter, när du frågade mig om pengar, och jag gick upp och slog henne på nacken. Allahs budbärare (må frid vara över honom) skrattade och sa: De är kring mig som ni ser, frågar efter extra pengar. Abu Bakr (må Allah vara nöjd med honom) reste sig upp och gick till 'Aisha (må Allah vara nöjd med henne) och slog henne på nacken, och 'Umar gick till Hafsa och slog henne sägande: Du frågar Allahs budbärare (må allahs frid vara över honom) om något han inte har. De sa: (Vi svär) vid Allah, vi frågar inte Allahs budbärare (må Allahs frid vara över honom) om något han inte har. Sedan drog han sig undan från de under en månad eller tjugo-nio dagar… [vår översättning]

Även Muhammeds svärson och kusin Ali ibn Abu Thalib var en kvinnomisshandlare:

"Vad gäller Ali, han sa: "Kvinnor är många, och du kan enkelt byta en mot en annan. Fråga slavflickan; hon kommer att berätta sanningen." Så aposteln kallade på Burayra för att fråga henne, Ali gick upp och gav henne ett våldsamt slag, sägande, 'Tala om för aposteln sanningen', till vilket hon svarade, 'Jag känner bara till bra om henne…'" [vår översättning] (Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, sid.496)

Notera vidare hur Muhammeds svärson pratar om kvinnor. Han säger att man kan mycket enkelt byta en kvinna mot en annan. Så mycket respekterar Muhammeds svärson kvinnor.

Det fanns vidare en muslim som var känd som en kvinnomisshandlare:

Sahih Muslim
Bok 009, Nummer 3526
Fatima bint Qais (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade att hennes man hade skiljt sig från henne med tre uttal och Allahs budbärare (må frid vara över honom) gav henne inte rätt till underhållning för logi och försörjning. Hon (sa vidare): Allahs budbärare (må frid vara över honom) sa till mig: När din väntetid är över, informera mig. Så jag informerade honom. (Under tiden) hade Mu'awiya, Abu Jahm och Usama b. Zaid friat till henne för giftermål. Allahs budbärare (må frid vara over honom) sa: Vad gäller Mu'awiya, han är en fattig man utan förmögenhet. Vad gäller Abu Jahm, han är en stor kvinnomisshandlare, men Usama b. Zaid… Hon pekade med hennes hand (för att visa att hon inte accepterade idén att gifta sig med) Usama. Men Allahs budbärare (må frid vara över honom) sa: Lydnad till Allah och lydnad till Hans budbärare är bättre för dig. Hon sa: Så jag gifte mig med honom, och jag blev objekt för avund. [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 009, Nummer 3527
Fatima bint Qais (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade: Min man Abu 'Amr b. Hafs b. al-Mughira sände 'Ayyish b. Abu Rabi'a till mig med en skilsmässa, och han sände även med honom fem si's av dadlar och fem si's av korn… Därmed sa Allahs apostel (må frid vara over honom): Mu'awiya är ruinerad och i ett fattigt tillstånd och Abu'l-Jahm är väldigt hård med kvinnor (eller han slår kvinnor, eller något i den stilen), du borde ta Usama b. Zaid (till din man). [vår översättning]

Vidare kan vi läsa att Muhammed själv slog sin fru Aisha för att hon en natt följde efter honom när han sent på natten klev ur hennes säg och gick ut:

Sahih Muslim
Bok 4, Nummer 2127
… Han (Muhammad b. Qais) rapporterade sedan att 'A'isha berättade detta: Ska jag inte berätta för dig om mig själv och Allahs budbärare (må frid vara över honom)? Vi sa: Ja. Hon sa: När det var min tur för Allahs budbärare (må frid vara över honom) att spendera natten med mig, vände han sig åt hans sida, tog på sig hans mantel och tog av sig skorna och lade de i närheten av hans fötter och spred hörnet av sin mantel på hans säng och lade sig ner tills han tyckte att jag hade somnat. Han tog tag i hans mantel långsamt och satte på sig skorna långsamt, och öppnade dörren och gick ut och stängde den försiktigt. Jag täckte mitt huvud, satte på min slöja och drog åt min midjeklädsel och gick sedan ut efter honom tills han nådde Baqi'. Han stod där och han stod där under en lång tid. Han lyfte händerna tre gånger, och sedan återvände han och jag återvände också. Han skyndade sina steg och jag skyndade mina steg. Han sprang och jag sprang. Han kom (till huset) och jag kom också (till huset). Jag hann, i alla fall, före honom och jag gick in i (huset), och medan jag la mig ner i sängen, kom han (den helige profeten) in i (huset), och sade: Varför är det, O 'A'isha, att du är andfådd? Jag sa: Det är ingenting. Han sa: Berätta för mig eller så kommer den subtila och medvetne att informera mig. Jag sa: Allahs budbärare, må min far och mor offrad för dig, och sen berättade jag (hela historian). Han sade: Var det mörkret (av din skugga) som jag såg framför mig? Jag sa: Ja. Han slog mig på bröstet som orsakade mig smärta, och sedan sa han: Trodde du att Allah och Hans apostel handlar orättvist mot dig?... [vår översättning]

Med ovannämnda data kan vi konstatera att Muhammed och de tidiga muslimerna brukade slå sina fruar. Även Koranen och den islamistiska guden tillåter våld mot kvinnan.

Vi undrar vidare om en kvinna i Islam har rätt att slå sin man om hon känner att han börjar bli trotsig? Om någon muslim hävdar att detta är tillåtet då utmanar vi den personen att visa oss en vers från koranen eller en hadith som säger att det är tillåtet.

Avslutningsvis kan nämnas att Muhammed beordrar sina följare att slå sina barn – pojkar och flickor – om de inte vill be och på så vis tvinga de till bönen:

Sunan Abu Dawud
Bok 2, Nummer 495
Berättad av Abdullah ibn Amr ibn al-'As: Allahs apostel (frid_vare_över_honom) sa: Beordra era barn att be när dem blir sju år gamla, och slå dem till för det (bönen) när de blir tio år gamla; och arrangera deras sängar (så de sover) skiljda. [vår översättning]

Team Sverige,
Kontakta oss