answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Herren Jesus är syndfri även enligt Islam

Nya Testamentet säger upprepande gånger att Herren Jesus är syndfri:

Joh 8:45-46
Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte. Kan någon av er bevisa att jag har syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig då inte? (Bibeln 2000)

2 Kor 5:19-21
Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. (Bibeln 2000)

Heb 4:14-15
När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. (Bibeln 2000)

Heb 7:26-27
En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte som de andra översteprästerna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. (Bibeln 2000)

1 Pet 2:21-22
Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. (Bibeln 2000)

1 Jon 3:5
Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom. (Bibeln 2000)

Detta innebär med andra ord att Herren Jesus är perfekt som aldrig någonsin har eller kan synda. Detta påvisar Herren Jesus Gudomlighet, för vem utom Gud är perfekt? Det anmärkningsvärda är att Herren Jesus även är perfekt enligt Islam, vilket framhäver Hans Gudomlighet.

Vi börjar med att läsa följande koraniska text som redogör för Jungfru Marias möte med ängeln Gabriel som förkunnar att hon ska bli havande:  

19:16-19
OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Maria. Hon drog sig ifrån de sina till ett [avskilt] rum i öster och lät dem förstå att hon ville vara i ostördhet genom [att anbringa] ett förhänge. Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad. å ropade hon: "Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!" [Ängeln] sade: "Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] 'Jag skall skänka dig en son, REN OCH RÄTTFÄRDIG.'" (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Herren Jesus är alltså ren och rättfärdig. Ibn Abbas, som var Muhammeds kusin och den första muslimska exegeten, skriver följande i sin utläggning av versen (19:19):

"(Han sa) Gabriel sa till henne: (Jag är endast en budbärare från din Herre, så jag ska skänka dig) så Allah kan skänka dig (en FELFRI son) en rättfärdig son." [vår överästtning] Länk

Ibn Abbas konstaterar att versen innebär att Herren Jesus är syndfri.

I följande hadith säger Muhammed att satan fördärvar alla nyfödda barn men lyckades inte fördärva Herren Jesus:

Sahih Bukhari
Volym 4, Bok 54, Nummer 506
Berättad av Abu Huraira: Profeten sade: "När en människa födds rör Satan honom på båda sidor av kroppen, med sina två fingrar, förutom Jesus, Marias son, som Satan försökte röra men misslyckades för han rörde placentan istället." [vår överästtning]

Se även följande hadith som tydligt påvisar att Herren Jesus levde ett perfekt liv fri från synd och fel:

Sahih Bukhari
Volym 6, Bok 60, Nummer 236
Berättad av Abu Huraira: Lite (kokt) kött fördes fram till Allahs Apostel och köttet av en underarm presenterades för honom såsom han brukade föredra det. Han åt en bit av den och sade: "Jag kommer att vara chef för alla människor på Uppståndelsens Dag. Vet ni orsaken till det? Allah kommer att samla alla människor av tidiga generationer samt sena generationen på ett slätt så att utroparens röst blir hörd bland alla och att bevakaren kan se alla. Solen kommer att komma så pass nära människorna att de drabbas av sådan ångest och problem som de inte kommer att kunna bära eller stå ut. Sedan kommer människorna att säga, 'Ser ni inte vilket tillstånd ni har nått? Vill ni inte leta efter någon som kan medla för er med din Herre'

Somliga människor kommer att säga till andra, 'Gå till Adam.' Så de kommer gå till Adam och säga till honom, 'Du är mänsklighetens fader; Allah skapade dig med Sina Egna Händer, och anades in i dig av Sin Ande (innebär anden som han skapat för dig); och beordrade änglarna att böja sig inför dig; så (snälla) medlar för oss med din Herre. Ser du inte i vilket tillstånd vi är? Ser du inte vilken situation vi har nått?' Adam kommer att säga, 'Idag har min Herre blivit arg som aldrig förr, aldrig heller i kommande tid. Han förbjöd mig (att äta från frukten av) trädet, men jag lydde inte Honom. Jag själv! Jag själv! Jag själv! (har större behov av medling). Gå till någon annan; gå till Noa.'…

… Människorna kommer sedan att gå till Moses och säga, 'O Moses! Du är Allahs Apostel och Allah gav dig storhet över andra med detta budskap och med Hans direkta kommunikation med dig; (snälla) medla för oss med din Herre. Ser du inte i vilket tillstånd vi är?' Moses kommer att säga, 'Idag har min Herre blivit arg som aldrig förr, aldrig heller i kommande tid. Jag dödade en person som jag inte hade blivit beordrad att döda. Jag själv! Jag själv! Jag själv! Gå till någon annan; gå till Jesus.' Så de kommer att gå till Jesus och säga, 'O Jesus! Du är Allahs Apostel och Hans Ord som Han sände till Maria, och en överlägsen själ skapad av Honom, och du pratade med människor medan du än var i vaggan. Snälla medla för oss med din Herre. Ser du inte i vilket tillstånd vi är?' Jesus kommer att säga, 'Idag har min Herre blivit arg som aldrig förr, aldrig heller i kommande tid. Jesus kommer inte att nämna någon synd, men kommer att säga, Jag själv! Jag själv! Jag själv! Gå till någon annan; gå till Muhammed.' Så de kommer att komma till mig och säga, 'O Muhammed! Du är Allahs Apostel och den sista av profeterna, och Allah har förlåtit dig dina tidiga och senare synder. (Snälla) medla för oss med din Herren. Ser du inte i vilket tillstånd vi är?"… [vår översättning]

Notera att traditionen säger att profeterna, såsom Adam, Moses och även Muhammed, var syndare. Herren Jesus däremot hade inte begått någon synd, utan är med andra ord perfekt!

Team Sverige,
Kontakta oss