answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Dagens Koran är korrupt

I den här artikeln kommer vi att påvisa att dagens Koran – som bygger på Uthmans standardiserade version – skiljer sig markant från den Koranen som "uppenbarades" till Muhammed. Dagens Koran saknar flera verser och kapitel som enligt autentiska islamistiska källor "uppenbarades" till Muhammed och hörde till den ursprungliga Koranen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Steningsversen, "biologiska-fader-versen" och mycket mer fattas i dagens Koran

Enligt islamistisk rättsvetenskap gäller att en gift person som är otrogen ska stenas till döds. Denna föreskrift fanns som vers i den Koranen som "uppenbarades" till Muhammed, men fattas i dagens version:

Sahih Bukhari
Volym 8, Bok 82, Nummer 816
Berättad av Ibn 'Abbas: 'Umar sade, "Jag fruktar att efter att en lång tid har passerat, kommer folk att säga, "Vi finner inte Steningsversen (stening till döds) i den Heliga Boken", och därmed kan de gå vilse genom att utlämna en skyldighet som Allah har uppenbarat. Ja! Jag bekräftar att straffet av Stening ska utfärdas på honom som begår olagligt samlag, om han redan är gift och om brottet bevisas genom vittnen eller graviditet eller bekännelse." Sufyan fortsatte, "Jag memorerade denna skildring på detta sätt." 'Umar fortsatte, "Allahs Apostel utfärdade utan tvekan straffet av Stening, och vi gjorde det efter honom." [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 017, Nummer 4194
'Abdullah b. 'Abbas rapporterade att 'Umar b. Khattab satte sig på Allahs Budbärares (må fred vara över honom) predikostol och sade: Sannerligen, Allah sände Muhammed (må fred vara över honom) med sanning och Han sände ner Boken (Koranen) med honom. Och steningsversen ingick i vad som sändes ner till honom. Vi läste den, bevarade den i våra minnen och förstod den. Allahs Budbärare (må fred vara över honom) utfärdade straffet av stening till döds (gällande gifta äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor) och, efter honom, har vi också utfärdad straffet av stening, jag fruktar att vid en förfallen tid, kommer folket (att ha glömt det) och måtte säga: Vi hittar inte straffet av stening i Allahs Bok, och därför kommer därför att gå vilse genom att överge en skuldighet som har fastställs av Allah. Stening är en skyldighet som har föreskrivits i Allahs Bok för gifta män och kvinnor som begår äktenskapsbrott när bevis har etablerats, eller vid graviditet, eller vid bekännelse. [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 9, Bok 89, Nummer 303
Berättade av Abu Huraira och Zaid bin Khalid Al-Juhani: En beduin kom och sade, "O Allahs Apostel! Döm mellan oss enligt Allahs bok (lag)." Hans motståndare stod upp och sade, "Han har sagt sanningen, döm mellan oss enligt Allahs lagar." Bedouin sade, "Min son arbetade för den här mannen och begick olagligt samlag med hans fru. Folket sade till mig, 'Din son måste stenas till döds', så jag förlöste min son med hundra får och en slavflicka. Sedan frågade jag religiösa lärda män och de sade till mig, 'Din son måste få hundra piskrapp plus ett år i exil.'" Profeten sade, "Jag skall döma mellan er i enlighet med Allahs bok (lag)! Vad gäller slavflicka och fåren, dessa skall återlämnas till dig och din son skall få hundra piskrapp och exil i ett år. Oh du, Unais!" Profetens tilltalade några män, "Gå på morgonen till denna mannens hustru och stena henne till döden." Så Unais gick till henne nästa morgon och stenade henne till döds. [vår översättning]

Sahih Bukhari
Volym 8, Bok 82, Nummer 817
Berättad Ibn 'Abbas: ... Under tiden, satte 'Umar sig på predikstolen och när utropare för bönen hade avslutat sitt utrop, stod 'Umar upp, och efter att ha förhärligat och prisat Allah som Han förtjänar, sade han, "Nu så, ska jag berätta något som (Allah) har förutbestämt för mig att säga. Jag vet inte; kanske är det tecken för min död, så den som förstår och minns det, måste berätta det för andra oavsett vart han hamnar, men om någon är rädd att han inte förstår det så är det olagligt för honom att ljuga om mig. Allah sände Muhammed med sanning och uppenbarade den Heliga Boken till honom, och bland det Allah uppenbarade var Steningsversen (stening av gift person (manlig & kvinnlig) som begår olagligt samlag, och vi reciterade versen och förstod den och memorerade den. Allahs Apostel utfärdade straffet av stening och det gjorde vi efter honom.

Jag fruktar att efter en lång tid har gått, kommer någon att säga, 'Vid Allah, vi hittar inte Steningsversen i Allahs Bok,' och därmed kommer de att gå vilse genom att utlämna en skyldighet som Allah har uppenbarat. Och straffet av stening ska tillfogas någon gift person (manlig & kvinnlig), som begår olagligt samlag, om den krävda bevisbördan finns eller om det finns avlande eller bekännelse. Och sedan brukade vi recitera Verser i Allahs Bok: 'O människor! Gör inte anspråk på att vara avkomma av andra än era fäder, eftersom det är misstro (otacksamhet) från er sida att ni gör anspråk på att vara avkomma av andra än era sanna fäder'… [vår översättning]

Ovannämnda ahadith påvisar att steningsversen fanns i Koranen samt att Muhammed och de första muslimerna stenade äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor. Dagens Koran innehåller dock inte steningsversen, vilket betyder att versen har gått förlorad.

Notera noga att den sistmarkerade delen i den sistnämnda traditionen även avslöjar att muslimer brukade recitera ytterligare en vers (vilken vi kursiverat i fetstil) efter äktenskapsbrytaren och/eller äktenskapsbryterskan stenats:  

Och sedan brukade vi recitera Verser i Allahs Bok: 'O människor! Gör inte anspråk på att vara avkomma av andra än era fäder, eftersom det är misstro (otacksamhet) från er sida att ni gör anspråk på att vara avkomma av andra än era sanna fäder'

Denna vers säger att man inte ska ljuga om vem som är ens biologiska fader, vilken också fattas i dagens Koran!

Den kände koranutläggaren Jalal ad-Din as-Suyuti (död 1505) återger i sitt verk Al-Itqan fii Ulum al-Qur'an en hadith som bland annat avslöjar att steningsversen var en del var Koranens 33:e kapitel (Surat Al-Ahzab):  

"Ismail ibn Jaffar rapporterade från Al-Mobarak Binfadalat från Asem ibn Abi Al-nojod från Zirr ibn Habsah som rapporterade: Ubayy ibn Ka'b sade till mig: Hur stor är Surat Al-Ahzab? Jag svarade: Sjuttiotvå verser eller sjuttiotre verser. Han sa: Den brukade vara lika stor som Surat Al-Baqara och i den reciterade vi steningsversen. Jag sade: Och vad är steningsversen? Han svarade: Om en gift man och en gift kvinna begår otukt, stena de i enlighet med Allahs perfekta straff, och Allah är Allsmäktig och Vis." [vår översättning] (Jalal ad-Din as-Suyuti, Al-Itqan fii Ulum al-Qur'an, vol.2, sid.66)

Här följer den arabiska texten:

Notera att tradition även säger att Koranens 33:e kapitel hade lika många verser som Koranens 2:a kapitel. I dagens Koranen består andra kapitlet – Kvigan (Al-Baqarah) – av 286 verser och Koranens 33:e kapitel – Parterna (Al-Ahzab) – består av 73 verser. Bara i Koranens 33:e kapitel fattas det 213 verser!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Versen om vuxenamning fattas i dagens Koran

Enligt Islam är det förbjudet för en muslimsk kvinna att umgås socialt med en okänd man. Vill hon umgås med honom socialt måste mannen först bli sexuellt förbjuden (mahram) för kvinnan. En man är mahram om han är kvinnans man, far, bror, son eller nära släkt. Men en man kan även bli mahram genom att hon ammar honom. En kvinna kan med andra ord amma en fullvuxen man och på så sätt göra honom mahram.

I följande hadith läser vi att en gift kvinna (Sahla) kommer till Muhammed för att fråga hur hon ska ta itu med ett problem, nämligen Salim. Salim var en fullvuxen man som bodde i Sahlas och hennes mans (Abu Hudhaifa) hus. När Abu Hudhaifa började uppleva att Salim möjligen hade sexuella känslor för Sahla beslutade Sahla att fråga Muhammed om vad hon skulle ta sig till. Muhammed beordrar henne att amma Salim och på så sätt göra honom mahram:

Sahih Muslim
Bok 8, Nummer 3424
A'isha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade att Sahla bin Suhail kom till Allahs Apostel (må fred vara över honom) och sade: Allahs Budbärare, jag ser (tecken av avsky) på Abu Hudhaifa ansikte när Salim (som är en bundsförvant) kommer till (vårt hus), varpå Allahs Apostel (må fred vara över honom) sade: Amma honom. Hon sade: Hur kan jag amma honom när han är en fullvuxen man? Allahs Budbärare (må fred vara över honom) log och sade: Jag vet redan att han är en ung man. 'Amr har gjort ett tillägg i sin skildring att han (Salim) deltog i slaget vid Badr och i skildringen av Ibn 'Umar (är orden): Allahs Budbärare (må fred vara över honom) skrattade. [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 8, Nummer 3425
A'isha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade att Salim, den frigjorda slaven av Abu Hadhaifa, levde med honom och hans familj i deras hus. Hon (dvs. Suhails dotter kom till Allahs Apostel (må fred vara över honom) och sade: Salim har uppnått (puberteten) som män uppnår, och han förstår vad de förstår, och han går in i vårt hus fritt, jag, dock, uppfattar något (bittert) i Abu Hudhaifas hjärta, varpå Allahs Apostel (må fred vara över honom) sade till henne: Amma honom och du skulle bli olaglig för honom, och (den bitterhet) som Abu Hudhaifa känner i sitt hjärta kommer att försvinna. Hon återvände och sade: Jag ammade honom, och det (som fanns) i Abu Hudhaifas hjärta har försvunnit. [vår översättning]

Aisha (Muhammeds fru) rapporterar vidare att denna förordning fanns i Koranen:

Sahih Muslim
Bok 8, Nummer 3421
A'isha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade att det har>uppenbarats i den Heliga Koranen att tio tydliga amningar göra äktenskapet olagligt, sedan upphävdes den (och ersattes) med fem amningar istället och Allahs Apostel (må frid vara över honom) dog och den (amningsversen) (fanns) innan dess i den Heliga Koranen (och reciterades av muslimer). [vår översättning]

Se även följande hadith som säger att Aisha hade ett eget manuskript av Koranen under hennes säng. I detta manuskript fanns versen om vuxenamning som förtärdes av ett djur. Poängen är att Aisha konstaterar att versen om vuxenamning fanns i Koranen och att hon hade ett exemplar av Koranen som påvisade det:

1944. Aisha (må Allah vara nöjd med henne) rapporteras ha sagt, "Versen gällande att stena otuktig personer till döden (stening) och tio amningar av en ung man har uppenbarats. Det var faktiskt nedtecknat på ett stycke papper under min säng. När Allahs Budbärare (må Allahs fred och välsignelse vara över honom) tog sitt sista andetag, var vi upptagna (bedrövade) av hans död, en get kom in och åt upp den (svalde den)" [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.3, Book of Marriage, sid.168)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Delar av versen 33:6 om Muhammeds faderskap fattas i dagens Koran

Låt oss börja med att läsa versen i dagens Koran:

33:6
Profeten är närmare de troende än de är sig själva, och hans hustrur är deras mödrar [i tron]. Men de band som knyter blodsförvanter till varandra är enligt Guds lag fastare än de band av broderskap som nu förenar de troende med dem som har utvandrat, vilket inte hindrar att ni ger era troende bröder och vänner de sedvanliga bevisen på er vänskap. Detta står skrivet i [Guds öppna] bok. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Ubayy Ibn Ka'b, som var Muhammeds kompanjon och en av dem som hade mest kännedom om Koranen, läste den markerade delen i ovannämnda koraniska vers på följande sätt:

Profeten är närmare de troende än de är sig själva, och han är en fader till de, och hans hustrur är deras mödrar.

Hafiz Abdullah Yusuf Ali (död 1953) skriver följande i sin fotnot till versen:

"I andliga förhållandet har Profeten rätt till mer respekt och eftertanke än blodsförbindelser. De troende bör följa honom snarare än sina fäder eller mödrar eller bröder, när det råder motstridiga skyldigheter. Han är ännu närmare – närmre våra verkliga intressen – än oss själv. I vissa läsarter, liksom Ubai Ibn Ka'b, förekommer även orden "och han är en fader till de", vilket antyder på hans andliga förhållande…" [vår översättning] (Hafiz Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur'an, sid.1057, fn.3674, ISBN: 0-915975-77-9)

Qadi Iyad Ibn Musa al-Yahsubi (död 1149) skriver i sitt kända verk Ash-Shifa att Ubays variant inte längre lästes när Uthmans Koran standardiserades:

"En sällsynt läsning av Koranen inkluderar, 'Han är en fader till de', men detta reciteras inte längre eftersom det står i strid med 'Uthmans version." [vår översättning] (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi Iyad, Trans. Aisha Abdarrahman Bewley, sid.29-30)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) Delar av versen om eftermiddagsbönen (asr) fattas i dagens Koran

En sunni muslim föreskrivs fem obligatoriska böner varje dag. Koranen nämner dock inte alla de fem bönerna och ger inte heller någon detaljerad information om när dessa bönetillfällen äger rum. Detaljerad information om bönetider och dylikt kommer från Muhammeds praktik och tradition (sunna). De fem bönetillfällena är vid:

1. Soluppgången (fajr)
2. Middagstiden (dhuhr)
3. Eftermiddagen (asr)
4. Skymningen (maghri)
5. Kvällstid (isha)

Läs följande vers som nämner eftermiddagsbönen:

2:238
Iaktta bönerna noga och den mittersta bönen och stå lydiga till Allah. [vår översättning]

Enligt följande ahadith såg versen ut på ett annat sätt:

Malik's Muwatta
Bok 8, Nummer 8.8.26
Yahya relaterade till mig från Malik från Zayd ibn Aslam från al-Qaqa ibn Hakim att Abu Yunus, A'ishas - de troendes moder - mawla, sade, "A'isha beordrade mig att skriva ut en Koran för henne. Hon sade, 'Låt mig veta när du når denna vers, 'Iaktta bönerna noga och den mittersta bönen och stå lydiga till Allah.' När jag kom ditt informerade jag henne och hon dikterade för mig, 'Iaktta bönerna noga och den mittersta bönen och eftermiddagsbönen och stå lydiga till Allah.' A'isha sade, 'Jag hörde det från Allahs Budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred.'" [vår översättning]

Malik's Muwatta
Bok 8, Nummer 8.8.27
Yahya relaterade till mig från Malik från Zayd ibn Aslam att Amr ibn Rafi sade, "Jag skriv en Koran för Hafsa - de troendes moder - och hon sade: 'Låt mig veta när du når denna vers, 'Iaktta bönerna noga och den mittersta bönen och stå lydiga till Allah.' När jag kom ditt informerade jag henne och hon dikterade för mig, 'Iaktta bönerna noga och den mittersta bönen och eftermiddagsbönen och stå lydiga till Allah.'" [vår översättning]

Enligt ovannämnda ahadith borde versen 2:238 se ut på följande sätt:

2:238
Iaktta bönerna noga och den mittersta bönen och eftermiddagsbönen och stå lydiga till Allah. [vår översättning]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5) Versen om att Allah är nöjd med vissa martyrer fattas i dagens Koranen

Följande ahadith säger att det fanns en vers i Koranen som handlade om somliga av Muhammeds kompanjoner som hade dött som martyrer. Denna vers finns inte i dagens Koran:

Sahih Bukhari
Volym 5, Bok 59, Nummer 421
Berättad av Anas bin Malik: Profeten åberopade ondska över de (personer) som dödade hans kompanjoner vid Bir Mauna i 30 dagar (i morgonbönen). Han åberopade ondska över (stammarna) Ril, Lihyan och Usaiya som inte lydde Allah och Hans Apostel. Allah uppenbarade en Koranisk Vers till Sin Profeten gällande de som hade dödats, dvs. muslimer som dödades vid Bir Mauna, och vi reciterade versen till den senare upphävdes. (Versen var:) "Informera vårt folk att vi har mött vår Herre, och han är nöjd med oss och vi är nöjda med Honom." [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 4, Nummer 1433
Anas b. Malik rapporterade att Allahs Budbärare (må fred vara över honom) åberopade förbannelse på morgonen (under bönnen) i trettio dagar över dem som dödade (den Heliga Profetens) kompanjoner på Bi'r Ma'una. Han förbannade (stammarna) Ri'l, Dhakwan, Lihyan och Usayya, som inte hade lytt Allah och Hans Budbärare (må fred vara över honom). Anas sade: Allah den Upphöjda och Stora uppenbarade (en vers) gällande de som dödades vid Bi'r Ma'una, och vi reciterade den, tills det upphävdes senare (och versen löd såhär): förmedla till vårt folk budskapet att vi har mött vår Herre, och Han var nöjd med oss och vi var nöjda med honom. [vår översättning]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(6) Versen om mördaren som ska stå till svars på domedagen fattas i dagens Koran

2621. Salim b. Abu Ja'd rapporteras ha sagt att Ibn Abbas (må Allah vara nöjd med honom) frågades om han som mördade en troende avsiktligt, sedan ångrat sig, bekräftade sin tro och gjorde ett gott arbete och följde den rätta vägen. Han (Ibn Abbas) sade, "Ve vara över honom. Hur kan det finnas vägledning för honom? Jag hörde din Profet (må Allahs fred och välsignelse vara över honom) säga, "Mördaren och den mördade kommer (båda) att föras fram på Uppståndelsens Dag (den mördade) hängd på sin kompanjons (mördaren) huvud. Han (den mördade) kommer att säga, Min herre, fråga den här (person) varför han mördade mig." Vid Allah, sannerligen, Allah den Mäktiga och Praktfulla har uppenbarat denna (vers) för din Profet (må Allahs fred och välsignelse vara över honom). Sedan upphävde han den efter han uppenbarade den. [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.4, Book of Blood-Wits, sid.50)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7) Versen om straffet i graven fattas i dagens Koranen

Enligt Islam finns det ett straff i graven. Detta innebär att människan kommer att plågas i sin grav innan domedagen. Enligt följande hadith läser vi följande:

Sahih Muslim
Bok 4, Nummer 1212
A'isha rapporterade: Den Helige Profeten (må fred vara över honom) kom till mitt hus när en Judinna var med mig och hon höll på att säga: Vet du att du kommer att gå till rättegång i graven? Allahs Budbärare (må fred vara över honom) skakade (när han hörde detta) och sade: Det är endast Judarnas som går till rättegång. A'isha sade: Vi spenderade några nätter och sedan sade Allahs Budbärare (må fred vara över honom): Vet du att detta har uppenbarats till mig: "Du kommer att gå till rättegång i graven"? A'isha sade: Jag hörde Allahs Budbärare (må fred vara över honom) söka skydd från straffet i graven efter detta. [vår översättning]

Den här versen finns inte i dagens Koran.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(8) Versen om "Skattens dal" och två hela kapitel fattas i dagens Koranen

I följande hadith säger Muhammed på ett retoriskt sätt att människan är girig. Han använder ett metaforiskt språk och säger att om människan ägde en dal som var fylld av skatter skulle han längta efter en till:

Sahih Muslim
Bok 5, Nummer 2282
Anas rapporterade att Allahs Budbärare (må fred vara över honom) sade: Om Adams son skulle äga två dalar av rikedomar skulle han längta efter en tredje. Och magen av Adams son är inte fyllda men annat än damm. Och Allah återvänder till honom som ångrar sig. [vår översättning]

Somliga muslimer var osäkra om den metaforiska satsen var en del av Koranen eller inte:

Sahih Muslim
Bok 005, Nummer 2283
Anas b. Malik rapporterade: Jag hörde Allahs Budbärare (må fred vara över honom) säga detta, men jag vet inte om det här uppenbarades för honom eller inte… [vår översättning]

Sahih Muslim
Bok 005, Nummer 2285
… Ibn Abbas sade: Jag vet inte om det är från Koranen eller inte; och i skildringen överförd från Zuhair har sades det: Jag vet inte om det är från Koranen, och han har nämnde inte Ibn Abbas. [vår översättning]

Följande hadith från Tirmidhi påvisar dock att versen om "skatternas dal" var en del av Koranen:

3924. Sayyidina Ubayy ibn Ka'b rapporterade att Allahs Budbärare sade till honom, "Allah har befallt mig att recitera Koranen för dig." Sedan reciterade han lam yakon alathina kafaroo (al-Bayyinah, 98). Och han reciterade i den: Sannerligen, (den accepterade) religion hos Allah är upprätt Islam inte Judendomen och Kristendomen och inte Magian. Den som utför goda gärningar, misstror inte. Och han läste sedan för honom (wa qaraa alayhi), "Om Adams son har en dal full av rikedomar, kommer han att kräva en andra, och om han har en andra, kommer han att kräva en tredje. Ingenting kommer att fylla Adams söners mage utom damm. Och Allah mjuknar mot en som ångrar sig." [vår översättning] (Jami’ Tirmidhi, vol.2, Chapters on merits, sid.714)

Ovannämnda hadith från Ubay Ibn Ka'b säger att versen om "skatternas dal" fanns i Koranen och Muhammed reciterade den för Ubay ibn Ka'b.

Även följande hadith från Abu Musa al-Ash'ari - som var Muhammeds kompanjon - påvisar att versen fanns i Koranen. Dessvärre säger al-Ash'ari att versen fanns i ett kapitel som inte existerar i dagens Koran:

Sahih Muslim
Bok 005, Nummer 2286
Abu Harb b. Abu al-Aswad rapporterade under sin faders auktoritet att Abu Musa al-Ash'ari frågade efter (Koran) reciterare i Basra. De kom till honom och de var tre hundra i antal. De reciterade Koranen och han sade: Ni är de bästa bland invånarna i Basra, för att ni är reciterare bland dem. Så fortsätter att recitera den. (Men ha i åtanke) att er recitering under en lång tid inte får låta hårdna era hjärtan såsom det hårdnade de hjärtan av de före er. Vi brukade recitera ett kapitel som liknade (kapitel) Bara'at i längd och svårighet. Jag har dock glömt det (kapitelt) med undantag av det som jag minns av det: "Om det fanns två dalar fulla av rikedomar, för Adams son, skulle han längta efter en tredje dal och ingenting skulle fylla Adams sons mage utom damm."… [vår översättning]

Abu Musa säger att han och andra av Muhammeds kompanjoner brukade recitera versen om "skatternas dal" i ett kapitel som var lika långt som kapitlet Bara'at (dagens 9:e kapitel) som består av 129 verser! Abu Musa ger oss ännu en överraskning i samma hadith:

… Och vi brukade recitera ett kapitel som liknade en av Musabbihat kapitlen, och jag har glömt det (kapitlet), men kommer ihåg (så mycket) av det: "Oh människor som tror, varför säger ni det som ni inte praktiserar" och "det är nedtecknat i era nackar som vittne (mot er) och ni kommer att bli frågas om det på Uppståndelsens Dag". [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 5, Nummer 2285)

De kapitel som inleds med att lovprisa Allah kallas för Musabbihat. Här är ett exempel:

57:1-2
Allting i himlarna och på jorden prisar GUD. Han är den Allsmäktige, Visast. Himlarnas och jordens herravälde tillhör Honom. Han kontrollerar liv och död. Han är Allsmäktig. (Khalifa)

Abu Musa säger att han och andra kompanjoner till Muhammed brukade recitera ett Musabbihat kapitel som han endast kommer ihåg två verser av, vilka är: 

"Oh människor som tror, varför säger ni det som ni inte praktiserar"

"det är nedtecknat i era nackar som vittne (mot er) och ni kommer att bli frågas om det på Uppståndelsens Dag".

I dagens Koran finns det inte något kapitel som innehåller dessa båda verser, vilket betyder att ännu ett kapitel har gått förlorat!

Vi finner dock liknande verser, dock inte identiska, i två skiljda kapitel i Koranen:

17:13
Och Vi har bundit varje människas bestämmelse vid hennes hals och på Uppståndelsens dag skall Vi lägga fram för henne en bok som hon finner uppslagen. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

61:2
TROENDE! Varför säger ni ett och gör ett annat? (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Versen om "Skattens dal" och två hela kapitel fattas i dagens Koran!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(9) Koranens första kapitel (al-fatiha) fanns inte i Koranen

Första kapitlet i dagens Koran (al-Fatiha) läses på följande sätt:

I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste. Prisad vare GUD, Universums Herre. Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste. Domedagens Härskare. Endast Dig dyrkar vi. Endast Dig ber vi om hjälp. Vägled oss på den rätta vägen; Vägen som följs av de Du välsignat; ej på vägen av de som förtjänat vrede, ej heller av de som avviker. (Khalifa)

Enligt följande hadith ska inte detta kapitel vara en del av Koranen:

Maliks Muwatta
Bok 3, Nummer 3.9.39
Yahya relaterade till mig från Malik från al-Ala ibn Abd ar-Rahman ibn Yaqub att Abu Said, Amir ibn Kurazs mawla sa till honom att Allahs Budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, kallade på Ubayy ibn Kab medan han bad. När Ubayy hade avslutat sin bön gick han till Allahs Budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, Allahs Budbärare lade sin hand på hans hand, och när han skulle ge sig av vid dörren till moskén, sade Allahs Budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, (till Ubayy): "Jag hoppas att du inte lämnar moskén tills du lär dig ett kapitel som Allah inte har sänt ner i Tawrah eller Injil eller Koranen." Ubayy sade, "Jag började sakta ner mitt tempo i hopp om (att höra) det. Sedan sade jag, 'Allahs Budbärare, (säg) det kapitel du lovade mig!' Han sade, 'Vad reciterar du när du börjar bönen?' Jag reciterade Fatiha (kapitel 1) tills jag kom till slutet av den och Allah Budbärare, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred, sade: 'Det är detta kapitel, och det är de "sju ofta upprepade (verserna)" och den Stora Koranen som jag har fått." [vår översättning]

Muhammed säger att han ska lära Ubay ibn Ka'b ett kapitel som inte har blivit uppenbarat i Moseböckerna (Tawrah) eller i Evangeliet (Injil) och inte heller i Koranen. Detta kapitel som Muhammed skulle lära Ubay ibn Ka'b visade sig vara de sju verserna som vi hittar i Korans första kapitel!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(10) Ännu en vers fattas i dagens Koran

Vi börjar med att presentera traditionen – vilken vi redan citerat ovan – för att sedan påvisa korruptionen:

3924. Sayyidina Ubayy ibn Ka'b rapporterade att Allahs Budbärare sade till honom, "Allah har befallt mig att recitera Koranen för dig." Sedan reciterade han lam yakon alathina kafaroo (al-Bayyinah, 98).>Och han reciterade i den (wa qaraa fiha): Sannerligen, (den accepterade) religion hos Allah är upprätt Islam inte Judendomen och Kristendomen och inte Magian. Den som utför goda gärningar, misstror inte… [vår översättning] (Jami’ Tirmidhi, vol.2, Chapters on merits, sid.714)

Muhammed börjar med att recitera, för Ubayy ibn Ka'b, delar av en vers som finns i det 98:e kapitlet (al-Bayyinah) av dagens Koran:

98:1
DE SOM framhärdar i att förneka sanningen (lam yakon alathina kafaroo), antingen de är efterföljare av äldre tiders uppenbarelser eller sådana som sätter gudar vid Guds sida, utestängdes inte [från Guds nåd] förrän det klara vittnesbördet hade nått dem - (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Enligt traditionen fortsätter Muhammed att recitera följande:

Sannerligen, (den accepterade) religion hos Allah är upprätt Islam inte Judendomen och Kristendomen och inte Magian. Den som utför goda gärningar, misstror inte

Problemet är att denna vers inte finns i Koranens 98:e kapitel (al-Bayyinah). Detta betyder att versen är bortplockad. Här följer kapitel 98 som endast består av 8 verser från dagens Koran:

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN. DE SOM framhärdar i att förneka sanningen (lam yakon alathina kafaroo), antingen de är efterföljare av äldre tiders uppenbarelser eller sådana som sätter gudar vid Guds sida, utestängdes inte [från Guds nåd] förrän det klara vittnesbördet hade nått dem - ett sändebud från Gud, som framförde rena, oförvanskade budskap med sanna, klara och evigt giltiga påbud. De som i äldre tid fick ta emot uppenbarelser söndrades [i tron] först sedan de nåtts av detta klara vittnesbörd. Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro liksom de som i gångna tider sökte sanningen, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Detta är den sanna, i människans natur nedlagda religionens klara och evigt giltiga [påbud]. På dem som [trots detta] framhärdar i att förneka sanningen, antingen de är efterföljare av äldre tiders uppenbarelser eller sådana som sätter gudar vid Guds sida, väntar helvetets eld, och där skall de förbli till evig tid; de är de uslaste av alla skapade varelser. Men de som tror och lever ett rättskaffens liv, de är de bästa av alla skapade varelser. Belöningen väntar hos deras Herre: Edens lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Gud är nöjd med dem och de är nöjda [där de njuter] Hans [gåvor]. Detta väntar dem som står i bävan inför sin Herre. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)­­­­­­­­­

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(11) Slutsats

Vi har klart och tydligt påvisat att dagens Koran – som bygger på Uthmans standardiserade version – skiljer sig från Koranen som "uppenbarades" till Muhammed. Dagens Koran saknar ord, verser och hela kapitel. Dagens Koran är korrupt.

Vi avslutar artikeln med en häpnadsväckande hadith från Umar Ibn al-Khattabs son (Ibn Umar), som citeras av Jalal ad-Din as-Suyuti i boken Al-Itqan fii Ulum al-Qur'an:

"Abu Ubayyd sa: Ismail ibn Ibrahim rapporterade från Ayyub från Naafi från Ibn Umar som sa: Låt ingen av er säga 'Jag har hela Koranen'. Hur vet han vad hela (Koranen) är då mycket av Koranen har försvunnit. Utan låt honom säga 'Jag har (av Koranen) vad som har överlevt'." [vår översättning] (Jalal ad-Din as-Suyuti, Al-Itqan fii Ulum al-Qur'an, vol.2, sid.66)

Här är den arabiska texten såsom den finns i boken och på hemsidan som vi länkat till ovan:

Team Sverige,
Kontakta oss