answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Allah är en förledare

Islam lär ut att guden Allah är en förledare som ljuger och bedrar. Med andra ord tillskrivs den islamistiska guden Allah satanistiska egenskaper. Detta må komma som en chock för våra läsare, men så är fallet, vilket vi ska påvisa i detta inlägg.

Vi börjar med att läsa följande koraniska text som bokstavligen kallar Allah för "förledare", vilket på arabiska heter "makr", eller rättare sagt "den bästa förledaren", vilket på arabiska heter "khayr al-makireen":

3:54
Och de [som inte ville tro] smidde onda planer [mot Jesus], men [även] Gud smed planer - ingen smider bättre planer än Gud. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap, se även 8:30)

Bernström, den svenska konvertiten och imamen, döljer i sin översättning att den arabiska texten förmedlar att Allah är en "makr"/(ماكر)/"förledare" som bedriver "mkr"/(مكر)/"förledning". Här följer den arabiska texten:

وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

Här följer den arabiska texten i svenska bokstäver:

Wamakaroo wamakara Allahu waAllahu khayru almakireena

Här följer vår översättning:

Och de förledde och Allah förledde och Allah är den bästa förledaren

Allah är inte bara en förledare, utan den bästa förledaren enligt Koranen. Följande islamistiska arabisk-engelska lexikon, presenterar många alternativa engelska översättningar av det arabiska ordet "makr", som påvisar att ordet är nedvärderande som betyder att någon är en förledare, minst sagt:

"rook, foxed, fallacious, crafty, fraud, tergiversator, knavish, specious, roundabout, trickish, tricker, try to deceive, tricky, trickster, colorable,

cheat,

sprite, wicked, wily, vulpine, viperous, clever, arch, crafty person, sly man, foxlike, foxy, evil, evil-minded, crafty, cunning, scheming, insidious, sly, wolf, weasel, canny, cattish, catty, blackhearted, pestilent, shrewd fellow, designing."

Se även följande koraniska texter som säger att Allah är en förledare:

7:99
Har de tagit GUDs plan (makra Allahi) för givet? Bara förlorarna tar GUDs plan (makra Allahi) för givet. (Khalifa)

13:42
Andra före dem har smidit planer, men den yttersta planen tillhör GUD (falillahi almakru jameeAAan). Han vet vad alla gör. De som inte tror kommer att få veta vilka som slutligen kommer att segra. (Khalifa)

27:50
De planerade och konspirerade, men vi planerade och konspirerade också (wamakarna makran), utan att de uppfattade det. (Khalifa)

Muslimen Dr. Mahmoud M. Ayoub (född 1938 e.Kr.) frågar i en av sina böcker:

"hur ordet makr, som antyder på bedrägligt förfarande eller oärlighet, kan attribueras till Gud." [vår översättning] (Dr. Mahmoud M. Ayoub, The Quran and Its Interpreters: The House of Imran, vol.2, sid.165)

Dr. Mahmoud M. Ayoub citerar vidare den kände muslimske utläggaren Al-Qurtobi (död 1273 e.Kr.) som förmedlar att vissa lärda har beundrat det faktum att Allah kallas för den bästa förledare:

 "Qurtubi observerar att somliga lärda har ansett att orden ‘den bästa förledaren’ är en av Guds vackra namn. Därför ska man be, ‘O Den Bästa Förledaren, förled för mig!’ Qurtubi raporterar även att Profeten bukade be, ‘O Gud, förled för mig, och förled inte mot mig!’ (Qurtubi, IV, ss. 98-99; jmf. Zamakhshari, I, s. 366)." [vår överästtning] (Dr. Mahmoud M. Ayoub, The Quran and Its Interpreters: The House of Imran, v.2, s.166)

Notera att Al-Qurtobi även säger att Muhammed själv brukade be sin gud att inte förleda honom, vilket härstammar från en tradition som återfinns här:

3551. Ibn Abbas sade: Profeten brukade bedja, sägande: "Min Herre, stötta mig och stötta inte mot mig, och ge mig seger och bevilja inte seger över mig, förled för mig och förled inte mot mig, vägleda mig och underlätta vägledning för mig, ge mig seger över dem som överträder mot mig. Min Herre, gör mig ständigt tacksam gentemot Dig, ständigt tänka på Dig, ständigt frukta Dig, ständigt lyda Dig, ständigt ödmjuka mig gentemot Dig, ständigt vända och återvända till Dig. Min Herre, acceptera min ånger, tvätta min synd, svara mitt rop, gör mitt bevis stabil, gör min tunga stabil, vägled mitt hjärta, och ta bort sveket i mitt hjärta (Rabbi A‘inni Wa La Tu‘in ‘Alayya, Wansurni Wa La Tansur ‘Alayya, Wamakur Li Wa La Tamkur ‘Alayya, Wahdini Wa Yassir Lil-Huda, Wansurni ‘Ala Man Bagha ‘Alayya. Rabbij‘alni Laka Shakkaran, Laka Dhak-karan, Laka Rahhaban, Laka Mitwa‘an, Laka Mukhbitan, Ilaika Awwahan Muniba. Rabbi Taqabbal Tawabati, Waghsil Hawbati, Wa Ajib Da‘wati, Wa Thab-bit Hujjati, Wa Saddid Lisani Wahdi Qalbi, Waslu Sakhimata Sadri)." (Sahih)…

[Abu ‘Eisasa:] Denna Tradition är Bra Trovärdig. (Imam Hafiz At-Tirmidhi, Jami’ Tirmidhi, vol.6, kap.45: The Book Of Supplications From The Messenger Of Allah, ss.258-259)

Otroligt att Muhammed ber sin gud att inte förleda honom. Faktum är att Koranen avslöjar att Allah förledde Muhammed och muslimer under ett krig mot meckanerna i Badr, som ägde rum omkring två år efter Muhammeds migration till Medina. Följande koraniska texter återger vad Allah gjorde i samband med detta krig:

3:13
Ni har redan fått ett tecken i de två härarna, som möttes [på slagfältet], varav en stred för Guds sak och den andra [bestod av] dem som förnekade sanningen. De [troende] såg med egna ögon att de andra var två gånger så talrika som de. Men Gud ger Sin hjälp åt den Han vill. I detta ligger helt visst en lärdom för de klarsynta. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

8:42-44
[Minns] att ni befann er i dalens främre ände och [fienden] i den bortre änden med karavanen långt under er. Om [båda sidor] hade gjort upp om att drabba samman, skulle ni säkert ha dragit er ur spelet, men [striden kom till stånd] därför att Guds vilja måste ske - så att de som stupade, skulle stupa som klart bevis [för sanningen], och att de som fick behålla livet, skulle behålla det som klart bevis [för sanningen]. Gud hör allt, vet allt. Gud visade dig i drömmen att de var få. Om Han hade låtit dig se dem som en stark [armé] skulle ni säkert ha tappat modet och börjat tvista om vad som borde göras. Men Gud besparade [er detta]; Han vet vad som rör sig i människans innersta. Då ni drabbade samman lät Gud er se dem som en obetydlig skara och Han lät er i deras ögon framstå som en svag [motståndare] - för att [striden skulle komma till stånd] enligt Guds vilja. Allt går [sist och slutligen] tillbaka till Gud. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Koranen säger att muslimerna var dubbelt så många som meckanerna under kriget. Innan kriget lät Allah förleda Muhammed, i en dröm, och lurade honom att meckanerna skulle vara färre i antal. Under kriget lät Allah förledda muslimerna så att de såg meckanerna som en mindre skara.

Det finns flera texter i Koranen som förmedlar att Allah är en förledare. Följande texter säger att Allah bedriver "kayd"/(كيد)/"svek":

7:182-183
Men de som förkastar Våra budskap som lögn, dem skall Vi föra [närmare straffet] steg för steg utan att de inser vad som håller på att ske. jag ger dem ett uppskov, men Min plan (kaydee) ligger fast. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

68:44-45
Lämna nu åt Mig [att ta itu med] dem som förnekar sanningen i detta budskap; Vi skall föra dem mot undergången steg för steg, utan att de inser vad [som sker]; Jag ger dem ett uppskov, men Min plan (kaydee) ligger fast. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

86:15-16
[Förnekarna] smider planer, men [även] Jag smider planer (waakeedu kaydan). (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Alternativa engelska översättningar av det arabiska ordet "kayd" är följande:

"cheating, fraud, gaff, gyp, deception, deceit, deceitfulness, cozenage, conspiracy, juggle, tergiversation, fudge, wiliness, gyp, fraudulence, cheat, circuity, chicanery, circumvention, knavery, ruse, roguery, swindling, trickery, trick, rigging, cabal, gyp, fraudulence, gaff, fraud, frame-up, fetch, cozenage, conspiracy, jig, hoax, plot, tergiversation, wile, cabal, trap, snare, chicanery, circumvention, machination, stratagem, ruse, roguery, take-in, trickery, trick, web, gin, fudge."

Följande text säger att Allah bedriver "khidaAA"/(خداع)/"bedrägeri":

4:142
Hycklarna tror sig överlista Gud, men det är Han som överlistar dem (khadiAAuhum). Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av människorna men har sällan Gud i tankarna. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Alternativa engelska översättningar av det arabiska ordet "khidaAA" är följande:

"roguery, tergiversation, circumvention, cheat, cheating, circuity, chicanery, gyp, ruse, trickery, trick, rigging, duplicity, wiliness, wile, fraudulence, knavery, gyp, frame-up, quip, cabal, gaff, fraud, evasiveness, deviousness, dupery, juggle, deception, deceit, deceitfulness, cozenage, conspiracy, dodge, fudge, beguilement, knavish, cheat, charlatan, cheater, fraud, rook, alluring, artful, mountebank, impostor, humbugger, tergiversator, specious, sleeker, sly, roundabout, trickish, tricker, tricky, swindler, luring, false, illusionist, fake, trickster, double-dealing, foxed, fraudulent, gyp, equivocator, faker, evador, fallacious, double-dealer, wily, double-crosser, double-tongued, devious, insincere, dishonest, disingenuous, deceptive, delusive, deceitful, crafty, deceiver, colorable, hoaxer, illusory, illusive, double dealer."

Ovannämnda data har visat att Allah, den islamistiska guden som muslimer tillber och tror är den sanna guden, tillskrivs satanistiska egenskaper. Allah är en förledare, svikare, bedragare och lögnare.

Det blir värre. Enligt Islam var det Allah som förledde Satan, som kallas Iblis i Islam, att begå felsteg, vilket ledde till att Satan blev förkastad vars uppgift är att förledda människor på samma sätt som han blev förledd:

15:32-44
[Gud] sade: "Iblees! Varför faller du inte ned på ditt ansikte som de andra?" [Iblees] svarade: "Jag är inte den som skall falla ned inför en människa, som Du har skapat av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja." [Gud] sade: "Bort härifrån! Utstött skall du vara och [Min] förbannelse [skall följa dig] till Domens dag!" [Iblees] sade: "Herre! Bevilja mig anstånd till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!" [Gud] svarade: "Du är en av dem som skall beviljas anstånd till den Dag vars ankomsttid är känd [av Mig ensam]." [Iblees] sade: "Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg (rabbi bima aghwaytanee), lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd (walaoghwiyannahum ajmaAAeena), [alla] utom dem som är Dina verkliga, hängivna tjänare!" [Gud] sade: "Detta är för Mig en rak väg; du skall inte ha makt över andra av Mina tjänare än dem som helt gått vilse och [av fri vilja] följer dig. Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla - det har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare]." (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Den islamistiska guden bedrev "ghawa"/(غوى)/"vilseledning" och orsakade därmed Satan till felsteg och synd, vilket ledde till att Satan lovade att bedriva samma vilseledning för att leda människor till synd. Ordspråket säger: "Sådan far, sådan son". Se även följande muslimska utläggningar som konstaterar att det var Allah som vilseledde Satan och orsakade honom att fela. Ibn Abbas, Muhammeds kusin och den första muslimska utläggaren, skriver:

"(Han sa: Min Herre) O min Herre, (Eftersom Du har sänt mig vilse) eftersom du fick mig att fela från vägledning, (Jag ska sannerligen pryda vägen för fel) lustar och önskningar (för dem) för Adams barn ( på jorden, och skall vilseleda dem) orsaka att de felar (var och en) från vägledning." [vår översättning] (Ibn Abbas utläggning på 15:39, länk)

Den kända utläggaren Ibn Kathir (död 1373 e.Kr.) skriver:

"… (För att Du vilseledde mig,) dvs., för att Du vilseledde mig och inte vägledde mig.

(ska jag verkligen pryda vägen av fel för dem) betyder, för Adams avkomma.

(på jorden,) betyder - Jag kommer att göra synden kär till dem, och kommer att uppmana, provocera och trakassera dem att begå synd.

(och jag ska vilseleda dem alla.) betyder - eftersom du har vilselett mig och har förutbestämt det för mig…" [vår översättning] (Ibn Kathirs utläggning på 15:39)

De två muslimska utläggarna, Jalal ad-Din al-Mahalli (död 1459 e.Kr.) och hans student Jalal ad-Din as-Suyuti (död 1505 e.Kr.), skriver följande i sin gemensamma utläggning av Koranen:

"Han sa, ‘Min Herre, för att Du har lett mig vilse (bi-mā, ‘för att’, ordet bi- anges för löften, svaret som är [det följande]) kommer jag att pryda för dem [onda handlingar], handlingar av olydnad, på jorden och jag kommer att leda dem vilse, samtliga;" [vår översättning] (De två Jalals utläggning på 15:39, länk)

Den Heliga Bibeln lär ut att den sanna Guden varken ljuger eller bedrar. Han själv förleder aldrig någon för att Hans natur är fri från allt ont:

4 Mos 23:19
Gud är ingen människa, han ljuger inte, han är ingen dödlig, som ändrar sig. Vad han sagt, det gör han, vad han lovat, håller han. (Bibeln 2000)

5 Mos 32:4
Han är vår klippa, hans verk är utan brist, hans vägar alltid de rätta. Han är en trofast Gud, fri från allt ont, han är rättfärdig och rättvis. (Bibeln 2000)

1 Sam 15:29
Och han som är Israels ära ljuger icke och ångrar intet, ty han är inte en människa, en som kan ångra sig. (Bibeln 2000)

Ps 19:7-10
Herrens lag är utan brist
, den ger liv på nytt. Herrens lära är sann den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus. Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung. (Bibeln 2000)

Ords 8:4-8
Människor, jag ropar till er, jag vänder mig till alla och envar. Ni oerfarna, förvärva klokhet! Ni dåraktiga, förvärva förstånd! Lyssna, ty det jag säger är rätt, SANNA ord kommer över mina läppar. Min mun säger SANNINGEN, mina läppar skyr det onda. Alla mina ord är rättfärdiga, i dem finns inget falskt eller förvänt. (Bibeln 2000)

Rom 3:4
Nej, inte alls: Gud är sann - sedan må varje människa visa sig vara en lögnare; som det står skrivet: Du skall befinnas rättfärdig i dina ord och segra när man anklagar dig. (Bibeln 2000)

Heb 6:17-18
Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud OMÖJLIGT kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. (Folkbibeln)

Jak 1:13-17
Ingen som frestas skall säga: "Det är Gud som frestar mig." Ty Gud frestas inte av det onda och FRESTAR INTE HELLER NÅGON. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. (Folkbibeln)

Team Sverige,
Kontakta oss