Waarom onthulde Jezus niet openlijk zijn identiteit?

a.

Waarom zei Jezus nooit duidelijk: “Ik ben God, aanbid mij!”? (Hij zei dit indirect – Johannes 6: 41-42; 8: 58; 17: 4-5; etc.)

b.

Waarom zei hij niet openlijk: “Ik ben de messias; geloof in mij!”? (Hij deed dit in het privé - Johannes 4:25,26). De joden eisten van Jezus een duidelijke verklaring of hij al dan niet messias was (Lucas 22: 67-70).

c.

Waarom noemde hij zich zeer zelden “de Zoon van God”? (Zie Johannes 5:25; 10:36; 11:4) Ondanks door God zijn “Vader” te noemen, impliceerde hij dit zeker (Matteüs 27:43). De term, “Zoon van God” werd door de joden synoniem gebruikt voor de messias, dus dit is hetzelfde als bij b. hierboven.

d.

Waarom noemde hij zich in plaats daarvan altijd “mensenzoon”?

e.

En bovendien, waarom verbood hij degenen die zijn ware identiteit kenden dit iemand te vertellen?

 

i.

Zijn discipelen: 15 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. ... 20 Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de messias was. (Matteüs 16: 15-16, 20; zie ook Marcus 8: 29, 30)

 

ii.

De demonen: …hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. (Marcus 1:34 – zie ook de verzen 24, 25);
11 Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon van God!’ 12 Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie hij was.(Marcus 3:11,12);
Hij dreef ook veel demonen uit, die schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon van God!’ Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun iets te zeggen; ze wisten immers dat hij de messias was.(Lucas 4:41)

 

iii.

Degenen die hij genas: …Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen allen. 16 Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. (Matteüs 12:15-16);
En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. 4 Jezus zei tegen hem: ‘Denk erom dat u er met niemand over praat… (Matteüs 8:3-4);
42 Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. 43 Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen… (Marcus 5:42-43)

f.

Waarom weigerde hij de uitdagingen aan te gaan om zijn identiteit te bewijzen?

 

i.

Door satan: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ ... ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.’ (Matteüs 4: 3, 6)

 

ii.

Door de gewone mensen: 39 De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: 40 ‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ (Matteüs 27:39,40)

 

iii.

Door de overpriesters, leraren en oudsten: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. ... Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’ (Matteüs 27: 41-43)

g.

Waarom sprak hij altijd tot de discipelen in gelijkenissen?
10 De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. ... 13 Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. 14 In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling:
“Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen,
en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. ...
34 Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte; hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. 35 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.’
(Matteüs 13: 10, 11, 13, 14, 34, 35)
Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. (Johannes 1: 10)


ANTWOORD
Omdat dit een geestelijke waarheid is en niet een menselijke:

a.

Omdat er twee dingen zijn over Christus die een persoon uit zichzelf niet kan begrijpen:

 

i.

‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ ... ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. (Matteüs 16: 15-17)

 

ii.

De verzoening die Jezus voorzag – De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. (1 Korintiërs 1:18; 2:14)

b.

Omdat Gods geheime wijsheid slechts door openbaring wordt gekend:

 

·

Wat verborgen is, behoort de HEER, onze God, toe; wat openbaar is, komt ons toe. Wij en onze kinderen dienen ons altijd te richten naar alle bepalingen van deze wet. (Deuteronomium 29:29)

 

·

Hij ... brengt naar het licht wat diep verborgen is. (Job 28:11)

 

·

Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt (Jesaja 45:15)

 

·

Vanaf nu laat ik je nieuwe dingen horen:
wat nog verborgen is en jou onbekend.
(Jesaja 48:6)

 

·

Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn. (Jeremia 33:3)

 

·

Hij onthult diepe, verborgen dingen,
hij weet wat in duister is gehuld,
en het licht woont bij hem.
(Daniël 2:22)

 

·

Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God onderricht worden.” (Johannes 6:45)

 

·

1 Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2 Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. ...4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid... 6 Het is echter niet de wijsheid van deze wereld... 7 Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid... (1 Korintiërs 2:1-8)

 

·

… ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus (Kolossenzen 2: 2,3; 4:3- en ook 1:26,27)

c.

Omdat een persoon niet in Jezus kan geloven, tenzij:

 

i.

Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen...Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt...‘Daarom heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ (Johannes 6:37,44,65)

 

ii.

De heilige Geest openbaart zich aan hem/haar – ... wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’ 10 God heeft ons dit geopenbaard door de Geest...12 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. (1 Korintiërs 2: 9-13)

 

iii.

Hij is geopenbaard door de Geschriften – maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. (Johannes 20:31) (Zie ook Johannes 5: 39, 40; Romeinen 16: 25,26; Efeziërs 3: 4,5)

d.

Omdat satan de geest der mensen verblind: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus... (2 Korintiërs 4: 4)