MOHAMMED,

de Profeet

DER

ARABIEREN,

DOOR

JAKOB EIGEMAN,

Herv. Pred. te Dordrecht.

Te AMSTERDAM,

bij de „Hollandsche Stoomdrukkerij en Uitgeversmaatschappij".

1898.


INHOUDS-OPGAVE.

 
Bladz.
Een woord over den Mohammedaan in het algemeen
5
De landstreek van den Profeet
6
De sleutel van Arabië
11
De Kaäba of gewijde Tempel
12
Mohammed's geslacht
12
Zijne opvoeding
13
De vrouw, die hij trouwde
14
Zijn plan, om een nieuwen godsdienst te stichten
15
Het geheim bekend gemaakt
18
De maaltijd aangericht
21
Meer in het openbaar opgetreden
21
Zijn eerste vlucht
21
Twee partijen ontstaan
22
Mohammed's vrouw gestorven
23
Zijn hernieuwde vlucht
23
Het twaalfde jaar van zijn optreden
23
Hem den Tempel ontzegd
25
Het op zijn leven toegelegd
26
Zijn vlucht naar Jatreb
27
Meer bepaald als profeet Gods opgetreden
28
Gezanten uitgezonden
29
Ali naar Yemen gezonden
31
Na Mekka's inneming
31
Zijn dood
31
Mohammed en het Mohammedanisme
33
Iets over den Koran
35
De grondslag van der Mohammedanen godsdienst
38
De theorie en de praktijk ervan
43
De Heilige Boeken
45
De Opstandingsleer
48
De Oordeelsdag
50
De Hel
52
Het Paradijs
55
Het eeuwig raadsbesluit Gods
58
De Besnijdenis
59
De veelwijverij
59
Afkeer van beeldendienst
59
Zuiverheid van taal
60
Wasschingen
60
Aalmoezen
60
Het vasten
61
De feestdagen
62
Bijgeloof
62
Koffie- en tabaks-gebruik
63
Bedwelmende dranken verboden
63
Het spel
63
Bloed, varkensvleesch enz,
64
Bedevaart naar Mekka
64
De zedelijke wetten van den Koran
69
Voorschriften
72